۶۳۵۰۷۱۶۹۷۸۶۵۲۰۴۹۶۷

جهت دریافت سریع کالا و نمونه های تجاری و ترخیص کالا بهترین گزینه استفاده از این سرویس میباشد.حمل ونقل هوایی سریع ترین روش انتقال کالا در شرکت ترخیص کالا ایکاد میباشد که در تکمیل حلقه های زنجیره حمل ونقل چند وجهی است. با توجه به نیاز روزافزون ترخیص کالا به روش حمل و نقل سریع، ایمن و روان دسترسی به حمل و نقل چند وجهی را بیش از پیش نمایان کرده که در این باره روانسازی و تسهیل حمل و نقل ؛ عامل اساسی است.حمل و نقل هوایی به عنوان سریع ترین روش حمل کالا در تکمیل این زنجیره نقش بسزایی دارد.