مرکز ما

شرکت بازرگانی و ترخیص کالا عسگری

خدمات

خدمات

ارائه کننده تمامی امور گمرکی و بازرگانی و ترخیص تخصصی کالا

شعار ما

شعار ما

اطمینان دقت سرعت تخصص
 

آسایش خاطر در انجام امورگمرکی را
با ما تجربه کنید